Menu

Politik for acceptabel brug

Denne webside Carlsbergdanmark.dk (side) drives af Carlsberg Danmark A/S. Af denne politik for acceptabel brug fremgår vilkårene og betingelserne mellem dig og os, hvorefter du kan benytte vores webside. Denne politik for acceptabel brug gælder for alle brugere af, og besøgende på, vores webside.

Når du besøger vores webside, accepterer og forpligter du dig til at overholde alle bestemmelserne i denne politik for acceptabel brug i tillæg til vores vilkår og betingelser for brug, privatlivs- og cookiepolitik.

Vi er registreret i Danmark med cvr.nr. 25 50 83 86 og hjemsted på Vester fælledvej 6, 1750 København V.  Vores partnere kan til enhver tid drive eller bidrage til vores webside. Ved vores tilknyttede selskaber forstås vores datterselskaber eller holdingselskaber samt alle datterselskaber tilhørende sådanne holdingselskaber. 

Ikke-tilladt brug

Du må kun benytte vores webside til lovlige formål. Du må ikke benytte vores webside:

 • på nogen som helst måde, der krænker gældende lokal, national eller international lovgivning eller forordning.
 • på nogen som helst måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller som har eventuelle ulovlige eller svigagtige formål eller virkning.
 • på nogen som helst måde med det formål at skade eller forsøge at skade mindreårige.
 • til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge noget som helst materiale, som ikke overholder vores standarder for indhold (se nedenfor).
 • til at overføre eller formå fremsendelse af uopfordrede eller uautoriserede reklamer eller reklamemateriale eller enhver anden form for tilsvarende henvendelse (spam).
 • til bevidst at transmittere data, sende eller uploade materiale, som indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, tastaturloggere, spyware, adware eller andet ondsindede programmer eller lignende computerkode, der har til hensigt at påvirke og skade driften af hvilken som helst computer, software eller hardware.

Du erklærer dig desuden indforstået med:

 • at du ikke må gengive, gentage, kopiere eller videresælge nogen som helst dele af vores webside i strid med bestemmelserne i vores vilkår og betingelser for brug: [INSERT LINK TO SITE'S TERMS OF USE]
 • at du ikke må tilgå, uden bemyndigelse, forstyrre, ødelægge eller afbryde:
  • nogen som helst del af vores webside.
  • noget som helst udstyr eller netværk, hvorpå vores webside er gemt.
  • nogen som helst software, som benyttes til at stille vores webside til rådighed, eller
  • noget som helst udstyr, netværk eller software, som tilhører eller benyttes af tredjeparter.
 • at du ikke må dele indhold på vores webside med personer, som er under en bestemt alder til at måtte drikke alkohol i det land, hvor de er bosiddende.

Interaktive tjenester

Vi kan til enhver tid stille interaktive tjenester til rådighed på vores webside, herunder, men ikke begrænset til:

 • chatrum.
 • opslagstavler.
 • Konkurrencer

(Interactive tjenester)

Når vi tilbyder interaktive tjenester, vil vi informere dig klart og tydeligt om arten af den tilbudte tjeneste, om tjenesten er modereret, og hvilken form for moderation, der er anvendt (herunder om det er manuel eller teknisk moderation).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere mulige risici for brugerne fra tredjeparter, når de benytter interaktive tjenester, som vi stiller til rådighed på vores webside, og vi vil i hvert enkelt tilfælde beslutte, om det er hensigtsmæssigt at benytte moderation af den pågældende tjeneste (herunder hvilken form for moderation, der kan anvendes) på baggrund af disse risici. Vi er dog ikke forpligtet til at kontrollere, overvåge eller moderere nogen som helst interaktive tjenester, som vi stiller til rådighed på vores webside, og vi frasiger os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af en brugers anvendelse af interaktive tjenester i strid med vores standarder for indhold, uanset om tjenesten er modereret eller ej.

Når vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt oplyse om kontaktoplysninger til en moderator i tilfælde af, at en bekymring eller et problem opstår.

Standarder for indhold

Disse standarder for indhold gælder for alt materiale, som du bidrager med til vores webside (bidrag) og til alle interaktive tjenester forbundet med siden.

Du skal overholde ånden og indholdet af de følgende standarder. Standarderne gælder for enhver del af bidrag såvel som til deres hele og er i tillæg til alle vilkår eller krav, som stilles på det tidspunkt hvor de fremsættes.

Bidrag skal:

 • være præcise (hvor de angiver fakta).
 • være oprigtige (hvor de angiver holdninger).
 • overholde gældende ret i Danmark og i ethvert andet land, fra hvilket bidrag er indsendt.

Bidrag må ikke:

 • indeholde materiale, som er injurierende over for nogen person.
 • indeholde materiale, som er uanstændigt, stødende, hadefuldt eller ærekrænkende.
 • promovere seksuelt eksplicit materiale.
 • fremme vold.
 • fremme diskrimination på baggrund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • fremme uansvarlig omgang med eller indtag af alkohol.
 • krænke ophavsrettigheder, databaserettigheder eller varemærker tilhørende andre.
 • være vildledende.
 • være i strid med nogen lovmæssig forpligtelse over for tredjemand, såsom en kontraktlig forpligtelse eller tavshedspligt.
 • fremme nogen form for ulovlig aktivitet.
 • være truende, misbruge eller krænke privatlivets fred eller forårsage irritation, gene eller unødig ængstelse.
 • være egnet til at chikanere, ryste, forurolige, irritere eller sætte nogen i forlegenhed.
 • anvendes til at udgive sig fora t være en anden person eller til at forvanske en persons identitet eller tilknytning til en anden person.
 • give indtryk af, at bidraget stammer fra os, hvis det ikke er tilfældet.
 • være fortaler for, promovere eller medvirket til ulovlige handlinger, såsom (blot til eksempel) ophavsretskrænkelse eller computermisbrug.

Opsigelse og ophævelse

Vi afgør egenhændigt og efter eget skøn, om der er sket brud på denne politik for acceptabel brug gennem din brug af vores webside.  Når et brud på denne politik er konstateret, kan vi træffe de foranstaltninger, som vi finder passende. 

Tilsidesættelse af denne politik for acceptabel brug anses for et væsentligt brud på de vilkår og betingelser for brug, efter hvilke du må benytte vores webside, og kan medføre, at vi træffer en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Omgående, midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at benytte vores webside.
 • Omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af alle opslag eller materiale, som du har uploadet til vores webside.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Retslige skridt mod dig med henblik på dækning af alle omkostninger på grundlag af skadesløsholdelse (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrations- og sagsomkostninger) som følge af tilsidesættelsen.
 • Yderligere retslige skridt mod dig.
 • Videregivelse af sådanne oplysninger til politimyndigheder m.v., som vi med rimelighed finder nødvendigt.

Vi frasiger os ansvar for skridt, der måtte være taget, som følge af brud på denne politik for acceptabel brug.  De skridt, som er beskrevet i disse vilkår, er ikke udtømmende, og vi forbeholder os at tage andre skridt, som vi med rimelighed finder hensigtsmæssige.

Ændringer af politik for acceptabel brug

Vi kan til enhver tid ændre denne politik for acceptabel brug ved tilføjelser til denne side. Vi forventer, at du jævnligt besøger siden for at få opdateret de aktuelle vilkår, som er bindende for dig. Nogle af de bestemmelser, der er beskrevet i denne politik for acceptabel brug, kan desuden erstattes af bestemmelser eller meddelelser, der er publiceret andre steder på vores webside.

Opdateret maj 2018